LISENSAVTALE

Innholdsfortegnelse

Avtale mellom KUNDE og MELLORA AS for bruk av SaaS programvaren HSEQ Reports

Sluttbrukerlisens for programvare og medfølgende grunnlagsdata fra Mellora AS, heretter omtalt som PROGRAMVAREN. Dette er en rettslig bindende avtale mellom KUNDE (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt BRUKEREN) og Mellora AS (heretter kalt Mellora).

VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALE. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER AVTALENS BESTEMMELSER, HAR DU IKKE RETT TIL Å INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.

  1. BRUKSRETTEN.

Det gis en lisens på PROGRAMVAREN; det selges ikke. Du får følgelig en begrenset og løpende disposisjonsrett til PROGRAMVAREN. Dere har rett til å la det antall personer som det betales lisens for å installere PROGRAMVAREN på så mange enheter (smarttelefoner og/eller nettbrett) som det er behov for hvis dette er begrenset oppad på avtalens side 1. Flere personer kan ikke dele en bruker.

Elektronisk sjekk av lisens

Mellora forbeholder seg retten til elektronisk å kunne sjekke at nødvendige lisensavtaler er inngått og at PROGRAMVAREN er betalt for. Vi forbeholder oss retten til jevnlig å foreta kontroller ift. antall lisenser kontra faktiske brukere. Mellora har rett til å stenge tilgang til PROGRAMVAREN ved manglende betaling fra brukeren.

Oppbevaring av data

Når programvaren kjøres på servere som Mellora disponerer, plikter Mellora å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Programvaren som er installert på Deres enheter er dere selv ansvarlig for forsvarlig backup og sikkerhetsrutiner. Mellora bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i PROGRAMVAREN. Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven/GDPR stiller spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data. Systemet har innebygget funksjon for spesiell ivaretakelse av personsensitive opplysninger og må brukes korrekt for å oppfylle gjeldende krav. En egen databehandleravtale inngås mellom partene. Se ellers standard privacy policy publisert her

  1. OPPHAVSRETT.

All opphavsrett til PROGRAMVAREN, (bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og "små-programmer" som inngår i PROGRAMVAREN) tilhører Mellora eller dets leverandører eller rettsforgjengere (gjelder dog selvsagt ikke grafisk materiale brukt i PROGRAMVAREN som er framskaffet og eiet av kunde (eks. logo eller bilder). PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.  Av denne grunn må De behandle PROGRAMVAREN som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). Mellora beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne LISENSAVTALE.

  1. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.

De har ikke rett til å utleie eller lease ut PROGRAMVAREN. Disposisjonsretten til PROGRAMVAREN kan ikke overføres til andre, men man står fritt til å la andre selskaper innen samme organisasjonsstruktur aller andre samarbeidspartnere benytte PROGRAMVAREN ved behov. De har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilering eller disassembling av PROGRAMVAREN.

Begrenset garanti

Mellora garanterer kun at PROGRAMVAREN er kompatibel med det som er gjeldende versjon av OS på kontraktstidspunktet. Spesialtilpasningen av PROGRAMVAREN iht. inngåtte kontrakters innhold anses som ferdig når PROGRAMVAREN er godkjent(e) og publisert(e) i de respektive PRGRAMVAREBUTIKKER. Produktet leveres som «as-is», dvs. godkjent versjon (av kunde) er sluttproduktet. Oppdateringer for å imøtekomme nye kodekrav ved oppdatering av operativsystem på app-siden utføres av ved forespørsel av Mellora AS og faktureres på timebasis. Eventuell nødvendig masseoppdatering av tilsvarende produkter (les: smarttelefon-apper) med gjenbruk av eksisterende kode skal komme kunden til gode i form av en reduksjon i timebruk tilsvarende besparelsen i hardkoding på det enkelte prosjekt. Standard-systemet «HSEQ Reports» er ikke en del av denne begrensede garantien og vil alltid være oppdatert.

Kundens rettigheter

Alminnelig norsk kjøpslov legges til grunn

Ingen øvrige garantier

Mellora fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til PROGRAMVAREN, medfølgende brukerveiledning og skriftlig materiale. Brukeren av PROGRAMVAREN har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for Mellora sin regning uten forutgående skriftlig avtale med Mellora. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig.

Bruk av data

Alle opplysninger som registreres av Brukeren tilhører Brukeren. Mellora gis tilgang til å publisere appen i app-butikkene som er koblet mot operativsystemet og vil dermed vise som utvikler og leverandør av produktet.

  1. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING

Alminnelig norsk kjøpslov legges til grunn

  1. VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVAREN

Du plikter å betale lisens for PROGRAMVAREN. Lisensavtalen dekker nyeste versjon (les: back-end, hvis aktuelt, ikke mobilapplikasjon, ref. pkt. 3), feilrettinger av programvaren og funksjonalitetsoppgraderinger. Lisensavtalen skal betales forskuddsvis for ett kvartal om gangen. Lisensen følger brukeren, ikke smarttelefonen eller tableten, når begrensninger i antall lisenser er avtalt på side 1 i kontrakten. Den faktureres forskuddsvis og i henhold til gjeldende prisliste til enhver tid. Mellora forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for installasjon til kunden via internett eller lignende (les: Google Play/App Store), istedenfor en fysisk utsendelse. Du forplikter deg til å benytte den siste versjon av den leverte programvaren og annen nødvendig programvare som behøves for at produktene skal fungere som tiltenkt. Mellora kan endre den årlige lisensen. Prisene for den årlige programvarelisensen kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres. Prisen kan endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått. Manglende betaling av lisens vil kunne resultere i stengning av system.

Note: Dersom prisendringen for det påfølgende år vil overstige endringen i konsumprisindeksen skal dette varsles innen den 15. november året før endringen trer i kraft.

  1. DRIFT/TILGJENGELIGHET

Tjenesten er normalt i drift 24 timer per døgn, syv dager i uken, med unntak av små driftsforstyrrelser. Driften er til enhver tid overvåket av 3. part som leverer servertjenestene. Kunden er innforstått med at driftsforstyrrelser kan forekomme (gjelder hvis bruk av Melloras database, HSEQ Reports eller HSEQ Editor). Som en tommelfingerregel gjelder en standard oppetid på 99%.

Note: Hvis vesentlig nedetid, utilgjengelighet eller ustabilitet på database eller andre servertjenester Mellora leverer for at PROGRAMVAREN skal fungere som tiltenkt iht. avtalen, vil et avslag i lisens kunne stilles krav om. Kravet vil dog måtte stå i forhold til den forringelse som kunden innenfor gjeldende lisensperiode har opplevd mtp. prosentvis nedetid.

  1. FORCE MAJEURE

Alminnelig norsk kjøpslov legges til grunn

  1. HEVING OG OPPSIGELSE

Alminnelig kjøpslov legges til grunn for eventuell hevning av lisensavtalen. Kunden kan si opp avtalen med skriftlig varsel til på 3 måneder til Mellora, ref. avtalens side 2. Ved endring av lisens iht. noten i pkt. 5 i lisensavtalen kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Likeledes dersom noten i avtalens punkt 6 kan gjøres gjeldende.